Cirkulačná sústava :

 

Usadzovanie vodného kameňa v cirkulačnej sústave :

 

Pitná voda obsahuje určité množstvo rozpustných minerálnych solí. Zvyšovaním teploty sa ich rozpustnosť vo vode zvyšuje, chladnutím vznikajú usadeniny. V častiach sústav, kde je nefunkčná cirkulácia, dochádza k častému chladnutiu vody v potrubiach. Kaly, ktoré vznikajú v prívodnom potrubí sa z časti vyplavia pri odbere TÚV. Kaly vzniknuté v cirkulačnom potrubí sa usadzujú, čím dochádza k usadzovaniu vodného kameňa v potrubí. Dôsledkom nefunkčnosti cirkulácie je neefektívne vynakladanie prostriedkov na prevádzku cirkulácie. Teplá voda necirkuluje v častiach, kde je cirkulácia potrebná na udržanie teploty cca 55ºC, ale v častiach, kde sú cirkulačné prietoky zbytočné.

 

Zabezpečenie funkčnosti cirkulačných sústav :

 

Porucha spočíva v nadmernom prietoku cez objekty v blízkosti zdroja teplej vody. Z toho vyplýva menší prietok vo vzdialenejších častiach sústavy. Problémy s chladnutím vody v rozvodoch teplej vody sa dajú vyriešiť vyregulovaním cirkulačných prietokov - hydraulickým vyvážením cirkulačných sústav teplej vody, to znamená správne určenie cirkulačných prietokov nutných pre udržanie rovnakej teploty a v nastavení týchto prietokov metódami hydraulického vyváženia. Toto vyváženie je základnou podmienkou funkčnosti každej cirkulačnej sústavy, ak pod funkčnosťou rozumieme udržanie rovnakej teploty teplej vody v sústave. Veľmi častý je aj vplyv neskorého ranného nábehu teploty teplej vody v koncových častiach. Následkom nedostatočnej cirkulácie v koncových odberných častiach sa teplota teplej vody zvyšuje len vplyvom odberu TÚV.

 

Merače TÚV a usadzovanie vodného kameňa :

 

Zavedením merania spotreby TÚV v miestach odberu sa spotreba teplej vody zracionalizovala a odber teplej vody sa podstatne znížil. Znížením spotreby teplej vody sa podstatne znížil pohyb vody v potrubí, následkom čoho sa viac prejavujú nedostatky cirkulačných sústav. Vzniká tzv. “neustály kolobeh“ čím je nižšia spotreba teplej vody, tým väčší je pokles jej teploty a tým viac vychladnutej vody treba odpustiť.