Charakteristika vody - voda a vodný kameň :

 

Atmosferická voda takmer neobsahuje soli, je teda mäkká. Cez povrch zeme sa mení na podzemnú vodu, pričom rozpúšťa nerastné soli najmä CaCO3, MgCO3, menej FeCO3, CuSO4, MgSO4, NaCl, KCl a iné. Tvrdosť vody hodnotíme podľa obsahu jednotlivých minerálov a ich prvkov. Voda, ktorá sa využíva v rôznych odvetviach priemyslu a v domácnostiach, obsahuje v rozpustenom stave určité množstvo minerálov a minerálnych solí. Tieto minerály môžeme nazvať ako vodný kameň. Voda s viac obsahom minerálov a solí je tvrdá. Tvrdosť vody spôsobujú najmä rozpustné soli vápnika a horčíka. Rozlišujeme prechodnú a trvalú tvrdosť vody. Prechodnú tvrdosť vody spôsobujú hydrogénuhličitany napr.Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Trvalú tvrdosť vody spôsobujú sírany a chloridy napr.CaSO4, NaCl. Čím voda obsahuje viac hydrogénuhličitanov, síranov, chloridov, tým je voda tvrdšia a tým sa viac usádzajú na stenách potrubí alebo v technologických zariadeniach.

 

Senzorické vlastnosti vody :

 

Teplota vody sa v závislosti od druhu vody mení v širokom rozpätí (od 0ºC až 100°C).

Podzemná voda je v priebehu roka približne rovnaká, má teplotu (od +5ºC do +13ºC).

 

Farba - farbu vody ovplyvňujú rozpustné aj nerozpustné látky. Rozlišuje sa reálna farba vody od zdanlivej farby spôsobenej farebnosťou nerozpustných látok. Čistá voda je zvyčajne bezfarebná, prípadne blankytne modrá. Je dôležitým kritériom na zisťovanie kvality vody.

 

Zákal - zákal vody spôsobujú nerozpustné látky anorganického a organického pôvodu. Pri povrchových vodách zákal zapríčiňujú íly, oxid kremičitý, hydrátové oxidy železa a mangánu. Limit je 5 formazinových jednotiek. Je spôsobený časticami anorganického a organického pôvodu. Takáto voda je na pitie hygienicky nevhodná.

 

Výskyt vysokej koncentrácie sedimentov železa a mangánu :

 

Malé množstvá železa a mangánu sa vo vode nachádzajú bežne, keďže v prírode je prítomné veľké množstvo železa. Pramenitá voda z vodovodnej armatúry je zvyčajne čistá a bezfarebná. Voda obsahujúca bezfarebné, rozpustné železo tvorí na predmetoch v kontakte touto vodou červeno - hnedé častice. Mangán tvorí hnedo - čierne častice.

 

Hydrogénuhličitany :

 

Ca(HCO3)2   hydrogénuhličitan vápenatý

Mg(HCO3)2  hydrogénuhličitan horečnatý

 

Uhličitany :

 

CaCO3   uhličitan vápenatý (kalcit)

MgCO3   uhličitan horečnatý (magnezit)

FeCO3    uhličitan železitý (siderit)

MnCO3.CaCO3  (manganokalcit)

MgCO3.CaCO3  (dolomit)

 

Sírany:  SiO2 oxid kremičitý, spolu s kalcitom je najčastejší minerál sedimentov

 

Minerál je prírodná anorganická látka, ktorá nepochádza zo živých organizmov. Rôzne minerály majú rôzne chemické zloženie a vlastnosti.