OST - odovzdávacia stanica tepla :

 

Sú v sústavách centralizovaného zásobovania teplom používané už niekoľko rokov. Odovzdávacie stanice tepla majú svojím poslaním zabezpečiť teplotnú, v mnohých prípadoch i tlakovú transformáciu primárneho teplonosného média na hodnoty požadované priamo v sekundárnych spotrebičoch tepla a zmeranie dodaného tepla do týchto spotrebičov. Spotrebičom tepla rozumieme jednotlivé vykurovacie telesá TÚV, ÚK, prípadne iné zariadenia na spotrebu tepla.

 

 

Princíp sústavy centralizovaného zásobovania teplom :

 

Teplo z horúcej primárnej vody sa odovzdáva do sekundárnej vody pre vykurovanie a teplú úžitkovú vodu TÚV. V tejto forme je potom potrubiami sekundárnych rozvodov prívodom a spiatočkou dodávaná do obytných budov. Daľšou formou OST je objektová odovzdávacia stanica tepla OOST, pre každý dom samostatne.

 

Rozdelenie OST :

 

Podľa typu médií - voda/voda,  para/voda,  para/para,  použité špeciálne teplonosné médium

 

Podľa výkonu a určenia - blokové,  bytové,  objektové,  zónové

 

Podľa spôsobu pripojenia na zdroj tepla :

 

· primárne médium je tlakovo oddelené od sekundárneho výmenníka tepla

· primárny okruh je so sekundárnym priamo tlakovo spojený

 

Zistenie prítomnosti vodného kameňa : aby sme mohli výmenník dobre vyčistiť, je dôležité spozorovať signály naznačujúce prítomnosť vodného kameňa skôr, než je výmenník úplne zanesený. Je to možné previesť meraním vstupných a výstupných hodnôt teploty. Daľším spôsobom je meranie tlakových strát vo výmenníku. Ak usadeniny zmenšia prierez prechodu, zvýši sa rýchlosť prúdenia, prejaví sa to nárastom tlakovej straty. 

 

Hydraulický stabilizátor tlakov a usadzovanie vodného kameňa :

 

Hydraulický stabilizátor tlakov, takzvaný anuloid je určený na eliminovanie a zabránenie prenosu nežiadúcich dynamických tlakov vznikajúcich napr. vo vykurovacích systémoch medzi jeho jednotlivými okruhmi. Pri výskyte dynamických tlakov, či už v systéme kotlov alebo sekundárneho okruhu, dôjde k pohybu tejto vody a následne k prepojeniu výstupnej a vratnej vetvy vnútri anuloidu, čo zabráni prenosu dynamických tlakov z kotlového na sekundárny alebo opačne. Anuloid vlastne napomáha k zníženiu tvorby vodného kameňa celého systému, pretože voda vo vykurovacích systémoch často so sebou unáša aj rôzne nečistoty. Tieto nečistoty a sedimenty sa zhromažďujú v jeho dolnej časti a sú z neho pri pravidelnom odkalovaní vypúšťané.

 

Zásobník vody TÚV :

 

Je použitý vtedy, ak výkon výmenníka tepla nedokáže dodať teplú úžitkovú vodu v nárazovej spotrebe do odberných miest. Pri nárazovej spotrebe sa rozumie odber TÚV v časovom horizonte hlavne v ranných alebo večerných hodinách.

 

Vplyv mechanických filtrov :

 

Filtre odstraňujú z vody usadené materiály, vrátane piesku, bahna alebo iných organických materiálov. Tieto filtre neodstraňujú veľmi malé častice a práve tie sa pri vyšších teplotách usádzajú na stenách tepelných zariadení.