Technologický postup chemického čistenia vodného kameňa :

 

Z aspektu požiadavky objednávateľa dochádza k tomu, že je treba určiť vhodnú technológiu čistenia technologického zariadenia na základe týchto kritérií :

 

· technický stav technologického zariadenia

· zanesenie sústavy vodným kameňom

· druh konštrukčného materiálu

· ekonomické možnosti - spôsob čistenia

· ekologická nezávadnosť čistiacej chémie

 

Technologický postup v bodoch :

 

· Príprava na chemické čistenie

· Čistenie technologického zariadenia metódou CIP

· Preplach, neutralizácia a pasivácia čisteného technologického zariadenia

· Ukončenie chemického čistenia, očistenie priestorov po chemickom čistení

 

CIP - čistenie na mieste (cleaning in place)

 

Spotrebované množstvo chemikálií záleží od veľkosti technologického zariadenia a hrúbky nánosu sedimentov

 

Odporúčaný postup pri kontrole technologického zariadenia :

 

Pre správnu funkciu technologického zariadenia, treba zaistiť zodpovedajúcu úpravu vody,    prípadne vykonávať jeho periodické chemické čistenie a nepripustiť jeho zanesenie usadeninami a vodným kameňom. Priechodnosť a čistotu teplovýmenných plôch možno kontrolovať inštaláciou diferenciálneho manometra a meraním tlakovej straty na sekundárnej prípadne primárnej strane.

 

Spôsoby chemického čistenia a koncentrácia :

 

· využitie prirodzenej cirkulácie - vyváraním

· nútenou cirkuláciou - kontinuálne, prietočne

· kontrola a sledovanie koncentrácie nasýtenia čistiacej chémie

 

Súbor negatívnych vplyvov technologických zariadení :

 

· zvýšenie hydraulických odporov v zariadeniach a v rozvodoch

· zníženie prestupu tepla

· zvýšenie počtu porúch a havárií

· zníženie životnosti technologických zariadení

 

Chemické čistenie od vodného kameňa :

 

· fyzikálne čistenie - magnetická úprava, galvanická úprava zinkovou anódou

· chemické čistenie - rozpúšťanie vodného kameňa pomocou čistiacej chémie

· mechanické čistenie - otĺkanie vzniknutého kameňa ( doporučuje sa len v ojedinelých prípadoch )

 

Monitoring a kontrola priemyselným endoskopom :

 

Kontrola technologického zariadenia alebo systému endoskopom na presné určenie a rozsah obsahu vodného kameňa v systéme. Flexibilný endoskop nám umožňuje nahliadať a kontrolovať ťažko dostupné miesta.

 

Optimálne čistenie :

 

Pri optimálnom čistení by mal byť prietok čistiaceho roztoku minimálne 1,5 krát väčší, ako je prietok v prevádzke. Chemické čistenie zariadenia sa doporučuje realizovať v opačnom smere prúdenia ako je pri prevádzke.

 

Chemické čistenie kotlového telesa :

 

Pre účinné vyčistenie kotlového telesa, je vhodné dať kotol chemicky vyčistiť ešte pred jeho úplným zanesením. Pri väčšom nánose vodného kameňa vo výhrevnom telese kotla, kde tento nános tvorí tepelnú izoláciu medzi vodnou časťou a samotným výhrevným telesom kotla môžu vzniknúť mikrotrhliny vo výhrevnom kotlovom telese. Tieto mikrotrhliny môžu spôsobiť priesaky kotlového telesa a následné tečenie, ktoré sa prejaví znížením diferenciálneho tlaku s následným poklesom primárnej kotlovej vody.