Analýza vodného kameňa :

 

Stopová anorganická a fyzikálno-chemická analýza inkrustu zo vzorky nachádzajúcej sa v horizontálnom potrubí teplej úžitkovej vody nachádzajúceho sa v obytnej lokalite mestskej časti v Bratislave.

 

Rozbor bol zrealizovaný vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave v Národnom referenčnom laboratóriu pre oblasť vôd na Slovensku.

 Ukazovateľ

        Výsledok

      Jednotka

     Označenie

       Norma

 

 

 

 

 

 Celkové sulfidy

           3,68

          mg/kg

  NRL/Z-ŠOP/36

   STN 83 0530-31a

 Vápnik

            566

          mg/kg

  NRL/SK-ŠOP/6B

   Metodika VÚVH

 Horčík

            240

         mg/kg

  NRL/SK-ŠOP/6B

   Metodika VÚVH

 Železo

            507

            g/kg

  NRL/SK-ŠOP/6B

   Metodika VÚVH

 Mangán

            445

         mg/kg

  NRL-SK-ŠOP/6B

   Metodika VÚVH

 Sírany

             23

         mg/kg

  NRL/Z-ŠOP/13-2

   STN EN ISO 10304

 Fosforečnany

           6090

         mg/kg

  NRL/Z-ŠOP/24-1

   STN EN 1189

 Celkový fosfor

           1888

         mg/kg

  NRL/Z-ŠOP/24-2

   STN EN 1189

 Kremičitany

            9,7

         mg/kg

  NRL/Z-ŠOP/22

   STN 830530-23a

 Hliník

            1,5

         mg/kg

  NRL/SK-ŠOP/3a5

   STN EN ISO 12020

 Kadmium

          0,845

         mg/kg

  NRL/SK-ŠOP/8

   ICP-MS

 Kobalt

           4,12

         mg/kg

  NRL/SK-ŠOP/8

   ICP-MS

 Chróm

           4,85

         mg/kg

  NRL/SK-ŠOP/8

   ICP-MS

 Meď

            946

         mg/kg

  NRL/SK-ŠOP/2a4

   STN ISO 8288

 Nikel

           8,49

         mg/kg

  NRL/SK-ŠOP/8

   ICP-MS

 Olovo

          24,08

         mg/kg

  NRL/SK-ŠOP/8

   ICP-MS

 Zinok

         17800

         mg/kg

  NRL/SK-ŠOP/2a4

   STN ISO 8288

 Príprava mineralizátu

              —

            —

  NRL/SK-PP/8

   Metodika VÚVH

 

Tvrdosť vody ºN

Obsah Ca a Mg

Veľmi mäkká

0 - 4

0 - 0,71

Mäkká

4 - 8

0,71 - 1,42

Stredne tvrdá

8 - 12

1,42 - 2,14

Tvrdá

12 - 18

2,14 - 3,20

Značne tvrdá

18 - 30

3,20 - 5,40

Veľmi tvrdá

nad 30

nad 5,40