Prestup tepla v tepelnej energetike - teplonosné látky :

 

V mnohých výrobných zariadeniach často treba riešiť prenos tepla z tepelného zdroja na jeho výmenu. Uskutočňuje sa to pomocou teplonosnej látky tak, že látka do seba akumuluje teplo zo zdroja tepla a odovzdáva ho v spotrebičoch tepla. Podľa parametrov daných procesom sa stanovuje najlepší druh teplonosnej látky a hospodárny tepelný systém. Pri stanovení teplonosnej látky treba prihliadať predovšetkým na prevádzkovú teplotu pri ktorej proces prebieha, a podľa nej treba nastaviť optimálnu teplotu teplonosnej látky. Najvýhodnejšia teplota závisí od teplotného rozdielu ohrievacej látky s prihliadnutím na podmienky prestupu tepla v spotrebiči a tepelnom zdroji na výmenné plochy výmenníkov. Teplota ohrievajúcej látky už sama určuje jej druh lebo použitie jednotlivých látok je len do rozsahu teploty. Ak je pre danú teplotu možné voliť z niekoľko druhov teplonosných látok, rozhodujúca je hospodárnosť a bezpečnosť prevádzky.

 

 

Vplyv nečistôt na prestup tepla stenou výmenníka alebo výhrevného telesa :

 

Súčiniteľ prestupu tepla, vypočítaný za predpokladu dokonale čistej teplovýmennej plochy, v skutočnosti v prevádzke vykazuje nižšie hodnoty. Dôvodom sú vrstvy nánosov, vodného kameňa a usadenín na čistom materiále teplovýmennej plochy.

 

Vrstvy slúžiace na antikoróznu ochranu konštrukčného materiálu, ako sú pasivačné vrstvy, smalty a podobne, hrúbka týchto vrstiev sa v závislosti od času v podstate nemení, len v dôsledku oderu korózie. Vrstvy usadenín, vznikajúce chemickými reakciami medzi prúdiacimi tekutinami a materiálom steny, alebo usadením vodného kameňa a kalov. Táto vrstva v závislosti času a zloženia tekutiny narastá.   

 

Zariadenie na ohrev, chladenie a kondenzáciu :

 

Prestup tepla je proces, ktorý je dôležitý v každom odvetví priemyslu. Veľmi často sa vyžaduje, aby prestup tepla bol čo najlepší, v iných prípadoch je naopak treba aby výmena tepla s okolím bola čo najmenšia. Prestup tepla má veľký význam najmä s toho dôvodu, že vo väčšine prevádzok predstavuje energia na vykurovanie a chladenie najväčšiu položku zo všetkých spotrebovaných energií.

 

Teplo je miera energie, ktorú pri tepelnej výmene odovzdá teplejšie teleso chladnejšiemu. Keď teleso prijíma energiu vo forme tepla, jeho energia stúpa.

 

Prenos tepla a tepelná výmena nastáva medzi dvoma telesami (telesom a okolím),  ak je medzi nimi teplotný rozdiel. Prebieha prenos energie vo forme tepla vedením  alebo prúdením z teplejšieho na chladnejšie miesto. Prenosom tepla sa zvýši vnútorná energia, ako aj teplota atómov na chladnejšom mieste. Prenos tepla prebieha pokiaľ sa nevyrovnajú teploty a nedosiahne stav nazývaný tepelná rovnováha.

 

Dôsledok prenosu tepla je, ak teleso príjme alebo stratí tepelné energiu, jeho vnútorná energia vzrastie alebo klesne. V dôsledku toho sa teplota telesa zvýši alebo klesne prípadne sa zmení jeho skupenský stav. Tepelná kapacita je telesom prijatá alebo  odovzdaná energia vo forme tepla, pri zmene teploty. Hodnota tepelnej kapacity je rozdielna pre rôzne telesá a dá sa počítať pre každé teleso.