Metódy merania čistiacej chémie a jej nasýtenie :

 

Acidobazické indikátory : meranie pH sa prejavuje zmenou zafarbenia prostredia. Kyslosť môžeme merať pridaním indikátora do roztoku a porovnaním farby s kalibrovanou farebnou stupnicou. Používajú sa najčastejšie tieto látky: lakmusový papierik, metyloranž, metylová červeň, bromtymolová modrá, tymolová modrá, metylová žltá a iné.

 

Najviac používané chemické látky na zisťovanie pH :

Lakmus - prechádza z kyslej červenej formy na zásaditú modrú

Fenolftaleín - prechádza z kyslej bezfarebnej formy na zásaditú fialovú oblasť 

Metylová oranž - prechádza z kyslej oranžovej formy na zásaditú žltú

Metylová červeň - prechádza z kyslej červenej formy na zásaditú žltú

Bromtymolová modrá - prechádza z kyslej žltej formy na zásaditú modrú

Tymolová modrá - prechádza z kyslej červenej formy na zásaditú žltú

Metylová žltá - prechádza z kyslej červenej formy na zásaditú žltú

Tymolftalein - prechádza z kyslej bezfarebnej formy na zásaditú modrú

 

Farebné prechody indikátorov sú v praxi najčastejšie využívané pri acidobazickej titrácií, ktorá určuje obsah kyseliny alebo hydroxidu v analyzovanej vzorke. Na orientačné meranie pH sa používa lakmusový papierik, ktorý prechádza z kyslej červenej formy na zásaditú modrú. Presnejšiu hodnotu o kyslosti meraného roztoku poskytuje univerzálny indikátorový papierik, ktorého zafarbenie sa mení s pH meraného roztoku od červenej až po tmavo modrú.

 

Inštrumentálne metódy merania pH : na presné a rýchle určenie pH vodného roztoku s rozsahom od 0 do 14 sa používa digitálny pH-meter. Kyslosť meraného roztoku určuje elektrický potenciál mernej sklenenej elektródy.

 

Definícia pH : hodnota pH je definovaná ako záporný dekadický logaritmus aktivity oxóniových katiónov. Vo vodnom roztoku je vždy okrem molekúl vody tiež určité množstvo oxóniových katiónov H3O a hydroxylových aniónov OH. V zriedených vodných roztokoch sa dá hodnota aktivity aproximovať hodnotou látkovej koncentrácie.

 

Inštrumentálne metódy merania redox potenciálu : vo vodných roztokoch tento jav môžeme popísať pomocou oxidačno - redukčného potenciálu. Tento účinok v roztoku závisí od prítomnosti reagujúcich zložiek. Meranie redox potenciálu sa používa tam, kde sa meracou technikou sleduje priebeh chemických reakcií.

 

Molekula vody má vlastnosť disociovať sa vo vodných roztokoch na dve iontové zložky :

 

 

                                            H2O   =   H+  +  OH- 

 

Kyslosť : kyslosť alebo pH, ktorým vyjadrujeme či vodný roztok reaguje kyslo alebo zásadito, kde pH vodných roztokov získava hodnoty od 0 do 14. Chemicky čistá voda má pH=7, kyseliny od 0 do 6, hydroxidy od 8 do 14.